AFM – Beheersing uitbestedingsrisico’s in asset management sector moet beter

AFM – Beheersing uitbestedingsrisico’s in asset management sector moet beter

Op 26 juli 2021 heeft de AFM een nieuwsbericht gepubliceerd (zie link) waarin ze ondernemingen in de asset management sector (vergunninghoudende beleggingsondernemingen, AIFM beheerders en UCITS beheerders) aanspoort om de risico’s van het uitbesteden van activiteiten te beheersen. Asset managers moeten aan uitbestedingsregels voldoen uit MiFID II, de AIFM-Richtlijn of de UCITS-Richtlijn. De AFM constateert – kort gezegd – dat veel assets managers werkzaamheden uitbesteden, en dat deze structuren risico’s met zich brengen. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de maatregelen die de asset managers treffen op dit gebied soms te wensen overlaten, dan wel beter moeten. De AFM verwacht dat marktpartijen hun beleid en werkwijze op dit gebied aanpassen.

1. Aandachtspunten sector

 

Het onderzoek van de AFM is een vervolg op het eerdere onderzoek van de AFM ‘Keten in Beeld’ (link). Daaruit kwam al naar voren dat asset managers meer moeten doen om uitbestedingsrisico’s te beheersen. De AFM ziet inmiddels verbetering in de sector, maar geeft aan dat er nog zorgpunten zijn die de stabiliteit en de continuïteit van de sector in gevaar kunnen brengen. Zo constateert de AFM, bijvoorbeeld, dat marktpartijen vaak een uitbestedingsbeleid hebben opgesteld, maar dat de implementatie van de maatregelen in de praktijk achter blijft. Hierbij verwijst de AFM naar de eerdere brief aan de sector in verband met het onderzoek ‘Keten in Beeld’ waarin ze een aantal concrete aandachtspunten op het gebied van de beheersing van uitbestedingsrisico’s aan de sector heeft meegegeven.

 

De AFM komt nu tot de conclusie dat deze aandachtspunten niet door alle marktpartijen adequaat zijn vertaald naar beleid en/of beheersmaatregelen. De AFM verwacht van marktpartijen dat zij aan de uitbestedingsregels voldoen en dat zij de diepgang van de beheersmaatregelen laten meegroeien met de complexiteit van een marktpartij en de mate van uitbesteden. Iedere marktpartij moet daartoe beoordelen welke werkzaamheden, die zij laat uitvoeren door een derde partij, formeel vallen onder uitbesteden.

 

De AFM benadrukt in haar brief ook dat het (actief) beheersen van uitbestedingsrisico’s (waaronder het risico dat noodzakelijke beheersmaatregelen niet, of van onvoldoende kwaliteit, zijn getroffen) van groot belang is. Marktpartijen zullen dus ook op dit punt aantoonbaar hun beleid en werkwijze moeten aanpassen. Daarvoor heeft de AFM nu tweemaal gewaarschuwd.

2. Vooruitblik

 

De AFM verwacht dat marktpartijen de geboden aandachtspunten gebruiken om de inrichting van de organisatie nader te onderzoeken en – indien nodig – te verbeteren. De AFM kondigt ook aan dat ze nader onderzoek zal doen bij individuele marktpartijen naar de beheersing van de uitbestedingsrisico’s. Marktpartijen moeten dus rekening houden met de mogelijkheid dat ze worden geselecteerd voor een individueel onderzoek door de AFM.

 

Finnius kan asset managers assisteren bij het omzetten van de aandachtspunten van de AFM naar beleid en/of concrete beheersmaatregelen die aansluiten bij de organisatie van de asset manager.