AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

Gepubliceerd op 18-06-2018

De AFM heeft op 13 juni jl. een brief gestuurd naar bestaande en nieuwe marktpartijen die op dit moment als uitgezonderde beheerder van een beleggingsinstelling in crypto’s actief zijn, of dit van plan zijn, over de eisen die zijn verbonden aan een AIFMD vergunning (zie link naar nieuwsbericht).

In deze brief uit de AFM haar twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de strikte AIFMD vergunningvereisten, onder meer vanwege de risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en het beheer daarvan. De AFM constateert een forse toename in belangstelling bij nieuwe marktpartijen om een beleggingsinstelling in crypto’s te gaan beheren. Diverse partijen zijn momenteel actief als uitgezonderde beheerder van beleggingsinstellingen in crypto’s, daarbij gebruik makend van een uitzondering van de vergunningplicht en volledige toepassing van het AIFMD regime.

Een uitgezonderde beheerder moet een AIFMD vergunning aanvragen wanneer de relevante drempelwaarde van het beheerd vermogen overschreden wordt. Deze drempelwaarde voor een beheerder van een open-end beleggingsinstelling (wat een crypto fonds doorgaans is), is EUR 100 miljoen. Daarnaast moet een vergunning worden aangevraagd wanneer één van de andere vrijstellingsvoorwaarden overschreden wordt.

In de brief stipt de AFM kort een aantal belangrijke onderwerpen aan die een beheerder van een beleggingsinstelling die in crypto’s belegt in ieder geval naar genoegen van de AFM moet kunnen adresseren bij een eventuele vergunningaanvraag. Partijen dienen onder meer rekening te houden met de voorschriften omtrent het liquiditeitsbeheer, de waardering van de deelnemingsrechten in de beleggingsinstelling en de activa van de beleggingsinstelling, de aanstelling van een onafhankelijke bewaarder en het productontwikkelingsproces. De AFM merkt verder op – ter voorkoming van misverstand – dat de vereisten die voortvloeien uit de Wwft reeds onverkort van toepassing zijn op vrijgestelde beheerders.

Wij merken hierbij op dat dit slechts een klein deel betreft van de AIFMD vergunningvereisten waar een beheerder aan moet kunnen voldoen. Naast deze verplichtingen, gelden er bijvoorbeeld ook strenge eisen op het gebied van governance, substance, risicobeheer, compliance, uitbesteding, beheersing van belangenconflicten en beloningsregels.