AFM toezichtprioriteiten 2017

AFM toezichtprioriteiten 2017

DNB en de AFM publiceren jaarlijks hun toezichtprioriteiten. De AFM heeft op 10 maart 2017 haar prioriteiten (link) voor het komende jaar gepubliceerd. De toezichtprioriteiten van DNB hebben wij reeds besproken in de Finnius Vooruitblik 2017 (link). Hierna hebben wij een aantal concrete toezichtplannen van de AFM voor 2017 en wat die voor financiële ondernemingen betekenen uiteengezet.

  • MiFID II: Voor u is van belang dat de AFM aandacht zal besteden aan het informeren van marktpartijen door antwoorden op vragen, interpretaties, presentaties en informatiebijeenkomsten. De AFM kondigt aan dat er begin 2018 een assessment komt op de juiste implementatie van de MiFID II-criteria. Voor zover u onder MiFID valt maar uw bedrijfsvoering nog niet hebt aangepast op MiFID II, raden wij u aan dat zo snel mogelijk te doen gelet op de voorbereidingstijd die daarvoor nodig is. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer productontwikkeling, kosten, research en best execution.
  • Bedrijfsvoering beleggingsondernemingen: De AFM gaat onderzoek doen bij beleggingsondernemingen met betrekking tot de naleving van de regels inzake integere  en/of beheerste bedrijfsvoering. Het onderzoek zal plaatsvinden bij partijen waar zich de grootste risico’s voordoen. Het is nog niet duidelijk welke partijen dit zijn.
  • AIFMD compliance check: De AFM start in maart 2017 met een onderzoek bij ongeveer 10 door haar geselecteerde beheerders van beleggingsinstellingen. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen in hoeverre deze partijen voldoen aan de regels die volgen uit de AIFM-richtlijn.
  • Naleving Wwft door light beheerders: De AFM heeft in Q3 2016 een enquête rondgestuurd aan vrijgestelde beheerders (AIFM-lightbeheerders) over hun naleving met betrekking tot de Wwft en Sanctiewet. De AFM gaat in Q2 en Q3 de resultaten analyseren en de markt daarover informeren. Mogelijk volgen hier nog vervolgonderzoeken uit. We adviseren light beheerders – voor zover zij dit nog niet gedaan hebben – hun Wwft-processen compliant te maken. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de 4de Anti-witwasrichtlijn, die vooralsnog deze zomer in Nederland wordt geïmplementeerd.
  • Verzekeringsdistributierichtlijn: Lidstaten moeten uiterlijk 23 februari 2018 de verzekeringsdistributierichtlijn (IDD) hebben geïmplementeerd. Ter ondersteuning van marktpartijen bij de voorbereiding op de nieuwe regels zal de AFM onder meer wijzigingen in regelgeving in kaart brengen, informatiedagen organiseren en Q&A’s formuleren. De uitkomst daarvan wordt uiterlijk Q3 of Q4 2017 gepubliceerd.
  • Consumptief krediet: De AFM acht het van belang dat op eenduidige wijze wordt omgegaan met het verstrekken van krediet. Zo zal de AFM in Q3 2017 ter plaatse onderzoek doen bij telecomaanbieders om vast te stellen of de regels voor het verantwoord verlenen van krediet worden nageleefd.
  • Crowdfunding: De AFM wil inzetten op verdere professionalisering van crowdfunding. Dat betekent onder meer dat de AFM ontwikkelingen op het gebied van secundaire verhandeling van crowdfunding-leningen nauwgezet gaat volgen. Wij raden aan de ontwikkelingen via de AFM website goed in de gaten te houden.
  • Innovatie en FinTech: Dit wordt ook in 2017 een belangrijk onderwerp. De AFM zal marktpartijen voorzien van guidance in zowel persoonlijke gesprekken als door middel van presentaties en nieuwsbrieven. De AFM is voornemens nadere invulling te geven aan de wijze waarop financiële ondernemingen invulling kunnen geven aan hun zorgplicht in een gedigitaliseerde omgeving in Q4 2017.
  • Prospectus: De AFM zal een begrijpelijkheidskader opstellen en onderzoeken. Het begrijpelijkheidskader zal in Q3 2017 bekend worden gemaakt. Voor marktpartijen betekent dit meer guidance aan de hand waarvan beter kan worden aangesloten op de wensen van de AFM ten aanzien van de begrijpelijkheid van het prospectus.
  • Reverse listings: De AFM wil reverse listings aanpakken door beursfondsen aan te zetten tot het tijdig openbaren van adequate informatie bij de inbreng van nieuwe activiteiten. Verder zullen de eigen juridische bevoegdheden en werkwijzen van buitenlandse toezichthouders ten aanzien van reverse listings worden onderzocht. Deze werkzaamheden vinden in Q1 van 2017 plaats.