Consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies – 3% drempel UBO-begrip

Consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies – 3% drempel UBO-begrip

Op 28 juni 2021 heeft de Minister van Financiën het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (het ‘Implementatiebesluit’) ter consultatie voorgelegd. In het Implementatiebesluit is een aantal onderwerpen inzake de implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner, ‘UBO’) van trusts en soortgelijke juridische constructies (het ‘Trustregister’) nader uitgewerkt, waaronder:

 

 • Het UBO-begrip;
 • De klassen waarin de omvang van het economische belang van de UBO kan worden uitgedrukt in het Trustregister;
 • De bewaartermijnen van de informatie die in het Trustregister is opgenomen;
 • De afschermingsgronden waarop een UBO kan verzoeken (een deel van) de informatie over hem/haar af te schermen; en
 • De bevoegde autoriteiten die toegang hebben tot het Trustregister.

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij de belangrijkste gevolgen voor beleggingsfondsen die als een fonds voor gemene rekening (‘FGR’) zijn gestructureerd aangestipt. Hierbij speelt met name de reikwijdte van het UBO-begrip een belangrijke rol. Het Implementatiebesluit brengt een nuancering aan ten aanzien van het UBO-begrip. Dit zullen wij hieronder nader toelichten.

 

 1. UBO’s van een FGR?

Op grond van artikel 3 lid 1 sub e Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 kwalificeren op dit moment de volgende categorieën van natuurlijke personen in elk geval als UBO van een FGR:

 

 1. De oprichter of oprichters van een FGR;
 2. De begunstigden (lees: de participanten), of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de FGR niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de FGR hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en
 3. Elke andere natuurlijk persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over een FGR uitoefent.

Deze definitie leidt ertoe dat in principe alle participanten in een abi of icbe die als FGR is gestructureerd, kwalificeren als UBO. Dit zou betekenen dat FGR-fondsbeheerders al hun participanten zullen moeten registeren in het Trustregister, ook als het een FGR betreft met veel relatief kleine participanten. Bovendien moeten ook alle wijzigingen in de UBO informatie worden gemeld aan de Kamer van Koophandel.

 

 1. 3% drempel

Met het oog op de uitvoerbaarheid van de registratieplicht, maakt het Implementatiebesluit een nuancering ten aanzien van de participanten. Het Implementatiebesluit wijzigt het UBO-begrip zodanig dat enkel participanten met een belang van ten minste 3% worden aangemerkt als UBO. Dit betekent dat participanten met een economisch belang dat onder de grens van 3% ligt niet worden geregistreerd in het Trustregister. De wetgever sluit met deze 3% grens aan bij de verplichtingen voor het melden van zeggenschap in uitgevende instelling.

In gevallen waarin geen van de participanten een belang van ten minste 3% heeft in een FGR, kan bij registratie worden volstaan met een omschrijving van de groep in wier belang de FGR hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘participanten in een abi’.

 

 1. Impact

Kortom: de wetgever heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de categorieën van personen die moeten worden aangemerkt als UBO te beperken. We hadden voor de markt gehoopt op een hogere drempel van bijvoorbeeld 5% of 10%. Desalniettemin zou deze nuancering het Trustregister voor beleggingsfondsen die zijn gestructureerd als FGR beter werkbaar moeten maken.

Een belangrijk aandachtspunt voor fondsbeheerders zal zijn om processen in te richten die tijdig een overschrijding of onderschrijding van de relevante drempels flaggen, zodat de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in het Trustregister.

 

 1. Consultatie

Marktpartijen hebben nog tot 9 augustus 2021 om te reageren.