Definitieve versies MiCA verordening & Wire transfer verordening 2 gepubliceerd

Definitieve versies MiCA verordening & Wire transfer verordening 2 gepubliceerd

Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (MiCA) en Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermaking te voegen informatie (WTR2-Herschikking) zijn beide op 9 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee zijn de teksten van deze verordeningen nu definitief vastgesteld en is bekend geworden wanneer MiCA en WTR2-Herschikking van toepassing zullen zijn. Ook zijn in MiCA overgangstermijnen bepaald waarbinnen bestaande (geregistreerde) cryptodienstaanbieders uiterlijk over een MiCA-vergunning dienen te beschikken om het aanbieden van cryptoactivadiensten in de toekomst te kunnen continueren. 

MiCA 

MiCA introduceert een nieuw geüniformeerd toezichtrechtelijk raamwerk voor cryptoactiva binnen Europa. MiCA richt zich daarbij enerzijds op emittenten die zich bezighouden met de aanbieding, uitgifte en notering van verschillende soorten tokens. In MiCA zullen ook verschillende soorten cryptoactiva verder worden gedefinieerd en onderscheiden. Het gaat hierbij onder meer om utility tokens, asset-referenced tokens (ARTs), e-money tokens (EMTs) en overige cryptoactiva. Daarnaast richt MiCA zich op partijen die diensten met betrekking tot cryptoactiva (cryptoactivadiensten) aanbieden.

 

In dit nieuwsbericht staan wij in het bijzonder stil bij verschillende relevante data onder MiCA, die op 29 juni 2023 in werking treedt (20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad).

 

  • MiCA zal vanaf 30 december 2024 volledig van toepassing zijn. Dit betekent dat cryptodienstaanbieders die vanaf dat moment op de Nederlandse (en Europese) cryptomarkt actief willen worden over een MiCA-vergunning dienen te beschikken.

 

  • Enkele onderdelen uit MiCA zullen echter al op 30 juni 2024 van toepassing worden. Deze onderdelen hebben, kort gezegd, betrekking op een vergunningplicht voor emittenten om ART- en EMT-tokens aan het publiek aan te bieden en om toelating daarvan tot de handel te verzoeken en daarbij behorende regels. Deze onderdelen hebben dus geen betrekking op het aanbieden van cryptoactivadiensten.

 

  • Ook zijn in MiCA bepalingen opgenomen over het ontwerpen of vaststellen van gedelegeerde handelingen, technische normen of richtsnoeren die al eerder van toepassing worden. De European Banking Authority (EBA) en European Securities and Markets Authority (ESMA) dienen een groot deel van deze technische normen en richtsnoeren voor 30 juni 2024 in te dienen bij de Europese Commissie, die vervolgens uiterlijk op 30 december 2024 zullen worden gepubliceerd en van kracht worden.

 

Een belangrijk onderdeel voor cryptodienstaanbieders die op dit moment in Nederland gebruik maken van het registratieregime waarop door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) integriteitstoezicht wordt gehouden, betreffen de overgangsbepalingen die MiCA voor deze marktpartijen bevat. Er is bepaald dat aanbieders van cryptoactivadiensten die vóór 30 december 2024 hun diensten aanbieden in overeenstemming met het nationale recht, dit mogen blijven doen tot 1 juli 2026 of totdat een MiCA-vergunning hiervoor is verleend of geweigerd, naargelang wat zich het eerst voordoet. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om deze overgangsmaatregel niet toe te passen of de duur ervan te beperken. Het is ons op dit moment niet bekend of Nederland van deze optie gebruik gaat maken. Daarnaast is het op dit moment nog niet duidelijk hoe dit overgangsregime in de praktijk precies gaat uitpakken, bijvoorbeeld in de situatie dat een Nederlandse partij naast registratieplichtige cryptodiensten ook diensten aanbiedt c.q. verleent die nu nog niet worden gereguleerd maar onder MiCA straks wel (bijvoorbeeld het verlenen van advies over cryptoactiva). Het is wat ons betreft zaak dat DNB zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid verschaft over het overgangsregime en de exacte uitwerking ervan voor Nederlandse cryptodienstaanbieders.

 

Verder bepaalt MiCA dat lidstaten een vereenvoudigde procedure mogen toepassen bij een vergunningaanvraag die is ingediend tussen 30 december 2024 en 1 juli 2026 door entiteiten die op 30 december 2024 al cryptoactivadiensten aanbieden in overeenstemming met het nationaal recht. Het is ook hierbij nog afwachten hoe DNB daar in de praktijk mee om zal gaan. DNB dient dit in ieder geval uiterlijk op 30 juni 2024 aan de Europese Commissie en ESMA te laten weten. Ook op dit onderdeel is DNB aan zet om tijdig nadere guidance te geven aan de Nederlandse cryptomarkt.

WTR2-Herschikking

De WTR2-Herschikking, ook wel de Transfer of funds regulation genoemd, breidt de al bestaande verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie uit door ‘cryptoactiva’ en ‘cryptodienstverleners’ toe te voegen aan de reikwijdte van deze verordening. Als gevolg van de uitbreiding wordt het verplicht voor in de verordening aangewezen instellingen om informatie over de verzender en de begunstigde van een cryptotransactie met elkaar te delen. Dit is nu al het geval bij reguliere geldovermakingen. Op basis van deze informatie wordt beoogd cryptoactivatransacties effectief te monitoren ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en verzenders en begunstigden te screenen tegen de relevante sanctielijsten. De informatie die moet worden uitgewisseld, betreft de namen van de verzender en begunstigde, het (crypto) rekeningnummer, en informatie om te verifiëren dat het daadwerkelijk de verzender betreft zoals een adres, persoonlijk documentnummer, klantidentificatienummer of geboortedatum- en plaats. De WTR2-herschikking treedt tegelijkertijd met MiCA op 29 juni 2023 in werking en is met ingang van 30 december 2024 volledig van toepassing binnen Europa.

 

Finnius blijft de verdere ontwikkelingen de komende periode actief monitoren, in het bijzonder rondom het ontwerp en vaststelling van gedelegeerde handelingen, technische normen of richtsnoeren onder MiCA en zal hier in de toekomst nog andere nieuwsberichten over publiceren.