DNB consulteert haar Good Practices over klimaatrisico bij risk management van banken

DNB consulteert haar Good Practices over klimaatrisico bij risk management van banken

Op 27 november 2019 consulteerde DNB haar Good Practices: Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management. DNB nodigt banken uit om voor 17 januari 2020 op deze Good Practices te reageren. Daarbij is de belangrijkste vraag of deze Good Practices redelijk, effectief en wenselijk zijn, en of deze daadwerkelijk handvatten bieden voor de verdere integratie van klimaatgerelateerde risico’s in (i) de governance, (ii) het risicomanagement en (iii) de disclosure van banken. Onder klimaatrisico’s moeten zowel fysieke risico’s (bijvoorbeeld schade als gevolg van extreme weersomstandigheden) als transitierisico’s (bijvoorbeeld verandering van business models en regelgeving ten behoeve van een CO2-neutrale economie) worden verstaan. Voor meer achtergrond hierover, zie ook het hoofdstuk dat Bart Bierman schreef in de verzamelbundel Sustainability and financial markets (F.E.J. Beekhoven van den Boezem e.a. (red), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 129-162), dat gaat over de vraag in hoeverre een bancaire toezichthouder kapitaaleisen kan opleggen met het oog op klimaatrisico’s waaraan banken onderworpen zijn.

 

De Good Practices volgen op eerdere initiatieven van DNB die ertoe dienen de markt bewust te maken van de financiële impact die klimaatrisico’s op de balans van banken kunnen hebben, en het belang dat daardoor aan klimaatverandering dient te worden toegekend binnen de risk management praktijk van banken. Voor het opstellen van deze Good Practices is onder meer gebruik gemaakt van de bevindingen uit de analyse van de Climate Risk self assessment die minder significante banken (LSI’s) moesten invullen en andere marktobservaties van DNB. De Good Practices sluiten ook aan bij de werkzaamheden van het NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) en de aandacht die de ECB aan klimaatrisico’s besteedt in haar analyse van de risicoprioriteiten in 2020.