EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

De Europese Bankautoriteit (EBA) publiceerde op 1 maart 2021 haar definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen (ML) en terrorismefinanciering (TF) (de Richtsnoeren, zie link). In de praktijk zijn dit belangrijke Richtsnoeren voor naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie. Daarnaast bieden de Richtsnoeren handvatten voor de manier waarop financiële instellingen hun cliëntenonderzoek kunnen inrichten om de ML/TF-risico’s die ze hebben geïdentificeerd te beheersen. Ten slotte helpen de Richtsnoeren de relevante toezichthouders bij het beoordelen van de risicobeoordelingen, het beleid en de procedures van onder toezicht staande instellingen.

In deze herziene versie van de Richtsnoeren heeft EBA, onder meer, nieuwe guidance opgenomen ten aanzien van:

 

  • de identificatie van uiteindelijk belanghebbenden;
  • het gebruik van innovatieve oplossingen om de identiteit van cliënten vast te stellen en te verifiëren;
  • TF-risico’s; en
  • de invulling van de wettelijke bepalingen omtrent het uitvoeren van – kort gezegd – verscherpt cliëntonderzoek ten aanzien van cliënten/transacties uit derde landen met een hoog ML/TF-risico. Op dit onderdeel gaan de Richtsnoeren uit van een ruime interpretatie van ‘involving high-risk countries’; dit kan vergaande implicaties hebben voor marktpartijen.

 

Daarnaast heeft EBA nieuwe sectorale Richtsnoeren opgenomen voor crowdfundingplatforms, corporate finance, rekeninginformatiedienstverleners (AISPs) en betalingsinitiatiedienstverleners (PISPs) en wisselinstellingen.

EBA herhaalt in de Richtsnoeren dat financiële instellingen niet verplicht zijn om de dienstverlening aan hele categorieën cliënten te beëindigen indien deze worden geassocieerd met een hoger ML/TF-risico (het zogenaamde: de-risking). EBA vindt dat financiële instellingen een evenwicht moeten vinden tussen de behoefte aan financiële inclusie en de noodzaak om ML/TF-risico’s te beheersen.

De herziene Richtsnoeren zullen drie maanden na publicatie in alle officiële talen van de EU in werking treden. Op de datum van inwerkingtreding worden de oorspronkelijke ‘Risk Factor Guidelines’ (JC/2017/37) ingetrokken en vervangen door de herziene Richtsnoeren.