EBA publiceert definitieve richtsnoeren over de rol en verantwoordelijkheden van de compliance officer op het gebied van AML/CFT

EBA publiceert definitieve richtsnoeren over de rol en verantwoordelijkheden van de compliance officer op het gebied van AML/CFT

De Europese Bankautoriteit (‘EBA’) publiceerde op 14 juni 2022 haar definitieve richtsnoeren betreffende de rol en verantwoordelijkheden van de compliance officer (en het bestuur) op het gebied van anti-witwassen (‘AML’) en anti-terrorismefinanciering (‘CFT’) (de ‘Richtsnoeren’, zie link). De Richtsnoeren gaan over de rol van de compliance officer, maar zijn in feite veel breder dan dat.  De Richtsnoeren zijn van toepassing op het overgrote deel van de financiële ondernemingen die binnen het bereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) vallen. Wij verwachten dat de Richtsnoeren in de praktijk belangrijk zullen worden voor de inrichting van de interne governance voor financiële ondernemingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Op onderdelen gaan de Richtsnoeren namelijk verder dan de eisen van de Wwft en de huidige interpretaties van de AFM en DNB.

 

De Richtsnoeren zetten de verwachtingen over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer en het bestuur van een instelling. Zo worden er bepaalde eisen gesteld aan het bestuur en de raad van commissarissen, zo moet de raad van commissarissen waarborgen dat er een kundige Wwft-verantwoordelijke wordt aangewezen. De Richtsnoeren gaan ook nadrukkelijk in op de Wwft-verantwoordelijke binnen het bestuur; zo moet een instelling de taken en verantwoordelijkheden van deze persoon nader specificeren. De Richtsnoeren gaan ook in op de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer, en wanneer het bestuur van een instelling moet overgaan tot het inrichten van een compliancefunctie op grond van in de Richtsnoeren opgenomen evenredigheidscriteria. Wanneer de instelling onderdeel uitmaakt van een groep, dan schrijven de Richtsnoeren voor dat er een compliance officer op het niveau van de groep wordt aangesteld. De taken en verantwoordelijkheden van deze compliance officer dienen ook nader te worden gespecificeerd. Bovendien zullen er uitgebreide rapportage-eisen gaan gelden voor de compliance officer.

 

De Richtsnoeren gaan, onder meer, ook in op de volgende onderwerpen:

 

  • De aanstelling van de compliance officer;
  • De geschiktheid, vaardigheden en expertise van de compliance officer;
  • De taken en rol van de compliance officer en de verhouding tussen de compliance officer en andere functies in de ‘tweede lijn’;
  • Outsourcing van de compliance functie; en
  • De rapportagelijnen tussen de compliance functie en de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

 

De Richtsnoeren zijn complementair aan reeds geldende richtsnoeren van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten inzake governance en geschiktheid. Op 1 december 2022 zullen de Richtsnoeren in werking treden. Zes maanden na publicatie in alle officiële talen van de EU zullen alle toezichthouders moeten aangeven of zij aan de Richtsnoeren voldoen. We raden marktpartijen het intern beleid en de governance tijdig aan te passen op inwerkingtreding van de Richtsnoeren. Concreet moeten marktpartijen hier dus de komende maanden mee aan de slag.