ESMA en EBA publiceren eerste concepten technische reguleringsnormen onder MiCA

ESMA en EBA publiceren eerste concepten technische reguleringsnormen onder MiCA

Recentelijk publiceerden wij een nieuwsbericht over de inwerkingtreding van de Verordening betreffende cryptoactivamarkten (MiCA) die getrapt van toepassing zal worden. Enkele MiCA-onderdelen worden op 30 juni 2024 al van toepassing en MiCA zal vanaf 30 december 2024 volledig van toepassing zijn. MiCA introduceert binnen Europa een geüniformeerd financieel toezichtrechtelijk raamwerk voor enerzijds aanbieders/uitgevers van verschillende soorten cryptoactiva en anderzijds voor de aanbieders van cryptoactivadiensten (zogenaamde CASPs).

 

Onder MiCA hebben de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Banking Authority (EBA) een belangrijke taak toebedeeld gekregen. Dit betreft onder andere het opstellen van technische reguleringsnormen en richtsnoeren die nadere invulling zullen geven aan verschillende onderdelen die in MiCA uitsluitend op hoofdlijnen worden geregeld. Deze regelgeving wordt ook wel ‘Level 2’ regelgeving genoemd en bepaalt in de praktijk in belangrijke mate aan welke specifieke regels marktpartijen zich moeten houden.

Publicatie eerste concepten technische reguleringsnormen

Op 12 juli 2023 hebben zowel ESMA als EBA in concept de eerste technische reguleringsnormen onder MiCA gepubliceerd. Dit vindt plaats in de vorm van consultatiedocumenten, zodat marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om daar inhoudelijke terugkoppeling op te geven. Deze terugkoppeling nemen ESMA en EBA mee bij de definitieve vaststelling ervan, wat uiteindelijk resulteert in gedelegeerde- en uitvoeringsverordeningen die rechtstreekse werking zullen hebben binnen Europa. Hieronder gaan wij verder in op deze eerste concept technische reguleringsnormen onder MiCA.

Consultatiedocument ESMA

Het eerste MiCA-consultatiedocument dat ESMA heeft gepubliceerd heeft betrekking op technische reguleringsnormen die verdere invulling gaan geven aan specifieke vereisten onder MiCA. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen en zijn relevant voor CASPs:

 

  • inhoud, formulieren en sjablonen voor kennisgeving door zogenaamde ‘bepaalde financiële entiteiten’ (dit betreffen onder meer kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en centrale effectenbewaarinstellingen en elektronisch geldinstellingen die cryptoactivadiensten willen verlenen);
  • inhoud, formulieren en sjablonen voor de vergunningaanvraag door CASPs;
  • klachtenafhandelingsprocedures door CASPs;
  • de identificatie, preventie, het beheer en de bekendmaking van belangenconflicten door CASPs; en
  • beoordeling van voorgenomen verwerving van, kort gezegd, ‘gekwalificeerde deelnemingen’.

 

Deze (en nog op te stellen) technische reguleringsnormen van ESMA zullen, nadat ze van toepassing worden, onder andere rechtstreeks voorschrijven waaraan beleidsstukken en interne procedures van CASPs dienen te voldoen.

 

ESMA wenst uiterlijk 20 september 2023 alle terugkoppeling op haar eerste consultatiedocument onder MiCA te hebben ontvangen. Het is de verwachting dat ESMA uiterlijk 30 juni 2024 haar finale rapport publiceert en deze technische reguleringsnormen aan de Europese Commissie ter goedkeuring voorlegt. Op deze wijze wordt beoogd om ook de nieuwe technische reguleringsnormen in werking te laten treden op het moment dat de relevante MiCA-onderdelen van toepassing worden.

Consultatiedocumenten EBA

Op 12 juli 2023 heeft ook EBA verschillende technische reguleringsnormen ter consultatie voorgelegd. Het betreft de volgende consultatiedocumenten:

 

  • Consultatiedocument met technische regulerings- en uitvoeringsnormen die betrekking hebben op informatie voor de vergunningaanvraag door uitgevende instellingen van ‘activagerelateerde tokens’ (zogenaamde ARTs) onder MiCA;
  • Consultatiedocument met technische reguleringsnormen die betrekking hebben op informatie voor de beoordeling van een voorgenomen werving van een ‘gekwalificeerde deelneming’ in uitgevende instellingen van ARTs; en
  • Consultatiedocument met technische reguleringsnormen voor klachtenafhandelingsprocedures voor uitgevende instellingen van ARTs onder MiCA.

 

Elk van deze technische reguleringsnormen heeft betrekking op uitgevende instellingen van ARTs, één van de MiCA onderdelen waarvoor EBA op Europees niveau de relevante toezichthouder zal zijn. Deze hierboven opgesomde technische reguleringsnormen worden hierna kort besproken. Voor elk consultatiedocument geldt dat marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om tot 12 oktober 2023 hierop inhoudelijk te reageren.

 

Technische regulerings- en uitvoeringsnormen vergunningaanvraag

De technische reguleringsnormen hebben betrekking op informatie voor het aanvragen van een vergunning voor het aanbieden aan het publiek van ARTS respectievelijk voor de toelating tot de handel ervan. Zij specificeren de inhoud van de informatie van een dergelijke vergunningaanvraag en hebben onder meer betrekking op de uitgevende instelling, de beoogde activiteiten (waaronder business plan), de interne governance regelingen en het controleraamwerk, liquiditeitsbeheer en de geschiktheid en betrouwbaarheid van het leidinggevend orgaan en de betrouwbaarheid van de houders van een gekwalificeerde deelneming.

 

De concept technische uitvoeringsnormen (ITS), die ook onderdeel vormen van het consultatiedocument, vullen de hiervoor beschreven technische reguleringsnormen verder aan en bevatten sjablonen (brief en aanvraagformulier) voor het indienen van de vergunningaanvraag voor het aanbieden van ARTs aan het publiek of toelating ervan tot de handel.

 

Technische reguleringsnormen voorgenomen gekwalificeerde deelneming

Deze technische reguleringsnormen hebben betrekking op informatie voor de beoordeling van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming in een uitgevende instelling van ARTs. Ze specificeren de gedetailleerde inhoud van de informatie die moet worden ingediend bij de kennisgeving van directe of indirecte verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in dergelijke uitgevende instellingen. Dit betreft informatie die noodzakelijk is voor de prudentiële beoordeling van de voorgenomen verwerving dan wel vergroting een gekwalificeerde deelneming.

 

Deze informatie omvat vijf criteria met betrekking tot (i) de reputatie van de kandidaat-verwerver, (ii) de geschiktheid van personen die de doelonderneming zullen leiden, (iii) de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver, (iv) het gezonde en prudente beheer van de doelonderneming na verwerving en (v) vermoedens rondom (poging tot) het witwassen van geld of terrorisme financiering en of dit na verwerving kan toenemen. Dit sluit aan bij de reguliere vvgb-plicht voor andere financiële marktspelers zoals banken, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen.

 

Technische reguleringsnormen klachtenafhandeling

Deze technische reguleringsnormen moeten gaan zorgen voor een snelle, eerlijke en gelijke behandeling van klachten die door houders van ARTs en andere belanghebbenden bij een uitgevende instelling van ARTs worden ingediend. In tegenstelling tot de concept technische reguleringsnormen van ESMA op het gebied van klachtenafhandeling hebben deze technische reguleringsnormen specifiek betrekking op de klachtenbehandelingsprocedures die MiCA voorschrijft voor uitgevende instellingen van ARTs. Dit betreft dus een andere klachtenprocedure dan die voor CASPs.

 

Deze technische reguleringsnormen geven verdere definities van klachten en klagers en beschrijven vereisten voor het beleid en procedures rondom klachtenafhandeling en de verstrekking van informatie aan houders van ARTs (en andere belanghebbenden) in verband met deze klachtenafhandeling. Ook is het format van het klachtenformulier beschreven waarmee houders van ARTs een klacht bij de uitgevende instelling ervan kunnen indienen.

 

Verdere (timing) uitvoeringsmaatregelen

Tot aan de volledige inwerkingtreding van MiCA zullen zowel ESMA als EBA nog verschillende nieuwe ontwerpnormen publiceren. ESMA heeft bijvoorbeeld als doel om uiteindelijk drie consultatiepakketten te publiceren, waarvan het hiervoor besproken consultatiedocument van ESMA de eerste in rij is. Het tweede en derde pakket worden in oktober 2023 en het eerste kwartaal in 2024 verwacht. ESMA heeft op haar website verder toegelicht waar deze consultatiepakketten uit zullen bestaan en is hier terug te lezen. Ook EBA heeft een significante rol, aangezien EBA onder MiCA het mandaat heeft gekregen in totaal zeventien (17) technische reguleringsnormen en richtsnoeren te ontwikkelen waarmee nadere invulling wordt gegeven aan de vereisten voor ARTs en ‘e-money tokens’ (zogenaamde EMTs).

 

Binnen Finnius houden wij de ontwikkelingen rondom MiCA nauwlettend in de gaten en zullen hierover verdere nieuwsberichten publiceren. Als er aan uw zijde al tussentijdse vragen zijn, stel ze ons gerust. Wij bereiden u graag goed voor op het aankomende MiCA-tijdperk.