Finale Wwft Q&As en Good Practices van DNB gepubliceerd

Finale Wwft Q&As en Good Practices van DNB gepubliceerd

DNB heeft op 8 mei 2024 de nieuwe beleidsuiting gepubliceerd over de invulling van de open normen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (zie link). Deze nieuwe guidance biedt Wwft-instellingen praktische handvatten voor het naleven van de verschillende verplichtingen uit hoofde van de Wwft. Deze finale versie volgt op een consultatieronde van de concept beleidsuiting in oktober en november vorig jaar (zie link).

Deze nieuwe guidance vervangt de DNB ‘Leidraad Wwft en Sw’ (de leidraad) en nog een aantal aanvullende uitingen van DNB. DNB heeft een overzicht van de achterhaalde uitingen op de website gepubliceerd (zie link). DNB heeft ook besloten de huidige guidance over hoe moet worden omgegaan met de verplichtingen uit hoofde van de Sanctiewet 1977 (Sw) voorlopig te handhaven totdat meer duidelijk is over hoe de nieuwe Sw eruit zal komen te zien. DNB heeft dit deel van de oude leidraad ook opnieuw gepubliceerd (zie link).

Achtergrond

Met deze herziening streeft DNB tot praktische en compacte guidance te komen. Elk hoofdstuk bestaat uit een korte uitleg over het juridisch kader, aangevuld met Q&As en Good Practices. Op sommige punten wordt door DNB ook ingegaan op de ratio van bepaalde wettelijke normen. Met de nieuwe opzet hanteert DNB bewust een toon die minder voorschrijvend is. In de guidance wordt toegelicht dat de door DNB opgestelde Q&As blijk geven van hoe DNB naar de invulling en toepassing van bepaalde wettelijke normen kijkt. De Q&As vormen een interpretatie van die normen. Instellingen kunnen ook op andere wijze de Wwft naleven, mits zij gemotiveerd kunnen aantonen dat met hun invulling wordt voldaan aan de vereisten van de Wwft. De Good Practices bevatten suggesties of aanbevelingen voor instellingen. Instellingen zijn (ook op dit punt) vrij om een andere toepassing te kiezen, zolang men voldoet aan de wet- en regelgeving en dit gemotiveerd kan aantonen.

Inhoud

De opbouw en inhoud van de finale versie van de richtsnoeren wijkt enigszins af van de eerder geconsulteerde versie. De definitieve versie kent bijvoorbeeld een andere opbouw, waarbij wordt ingegaan op risicomanagement en opleiding (hoofdstuk 2), het initiële cliëntenonderzoek (hoofdstuk 3), de voortdurende controle (hoofdstuk 4), het vastleggen van gegevens, de bewaarplicht en bescherming van persoonsgegevens (hoofdstuk 5), en overig (hoofdstuk 6). Hierbij heeft DNB aansluiting gezocht bij de volgorde van de verschillende verplichtingen in de Wwft zelf. Ook heeft DNB, bijvoorbeeld, ervoor gekozen om geen nadere guidance te geven over de naleving van de Wire Transfer Regulation 2 in tegenstelling tot de concept beleidsuiting, en bevat de finale versie geen stroomschema’s meer.

Het valt op dat DNB op een aantal onderwerpen, op verzoek van de markt (zie link), uitgebreider is ingegaan of haar oude beleid heeft gehandhaafd. Zo heeft DNB haar huidige beleid met betrekking tot intra-groep uitbesteding niet losgelaten. In het kader van uitbesteding merkt DNB overigens ook op dat, afhankelijk van de omstandigheden, het gebruik van software van een derde kan kwalificeren als uitbesteding. Het is, aldus DNB, de verantwoordelijkheid van de instelling zelf om dat te beoordelen.

De (oude) uitleg van DNB van het cliënt-begrip onder de Wwft is echter komen te vervallen met de introductie van de nieuwe beleidsuiting. In het nieuwe guidance document volstaat DNB met het uitschrijven van het (relevante) wettelijk kader. Ook moet niet onbenoemd blijven dat DNB, zoals ook blijkt uit het feedbackstatement van DNB, op een aantal punten de eerder ontwikkelde NVB-standaarden slechts gedeeltelijk of niet overneemt (zie link). Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat de nieuwe guidance van DNB sectoroverschrijdend is ingestoken, en de NVB-standaarden specifiek zijn opgesteld voor banken. 

Afronding

Zoals gezegd is de nieuwe guidance van DNB van meer algemene aard. Dit heeft als voordeel dat Wwft-instellingen zelf meer ruimte krijgen om invulling te geven aan het naleven van de verschillende verplichtingen uit hoofde van de Wwft. Het nadeel is dat eerdere specifieke, en nuttige, guidance van DNB is komen te vervallen. Het is de vraag of de sector daarmee beter af is, nu deze inmiddels bekend was met de uitleg van DNB op specifieke onderdelen en haar beleid en werkwijze daar op had ingericht.

Naar verluid komt de AFM binnenkort ook met een bijgewerkte versie van haar AFM Leidraad Wwft en Sanctiewet. Het zal interessant zijn om te zien of de AFM het voorbeeld van DNB volgt, of blijft vasthouden aan een meer specifiekere leidraad.