Greenwashing & duurzaamheidsclaims: Wat mag je (nog) zeggen?

Greenwashing & duurzaamheidsclaims: Wat mag je (nog) zeggen?

ESAs Progress report on greenwashing

De ESAs[1] hebben op 31 mei hun input gegeven op de stand van zaken ten aanzien van greenwashing. ‘Greenwashing’ wordt door de ESAs ingevuld als ‘een praktijk waarin aan duurzaamheid gerelateerde uitspraken, verklaringen, acties of mededelingen niet duidelijk en eerlijk het onderliggende duurzaamheidsprofiel van een entiteit, een financieel product of financiële diensten weergeven’.

Belangrijk is dat de ESAs in hun rapporten benoemen dat:

 

  • greenwashing niet vereist dat beleggers daadwerkelijk schade ondervinden; en
  • greenwashing kan plaatsvinden ten aanzien van entiteiten of financiële producten die zich zowel binnen als buiten de reikwijdte van het Europese wetgevingskader bevinden.

 

Voor de asset management praktijk is voornamelijk het rapport van ESMA relevant. Het ESMA rapport behandelt per sector (i.e. uitgevende instellingen, investment managers, benchmark administrateurs en investment services providers) welke delen van deze sectoren het grootste risico op greenwashing lopen. ESMA benoemt daarbij wat onderliggende drijvers van misleidende duurzaamheidsclaims kunnen zijn (in dit kader worden ook artikelen van de SFDR als drijver genoemd!) en formuleert een aantal mogelijke mitigerende maatregelen. Het rapport geeft daarmee nuttige inzichten die met name relevant kunnen zijn voor marktpartijen die zich uitlaten over hun duurzaamheidsambitie.

Consultatie AFM Leidraad over duurzaamheidsclaims

Ook op nationaal niveau is er een ontwikkeling ten aanzien van duurzaamheidsclaims. De AFM heeft op 12 juni de consultatieversie van de Leidraad duurzaamheidsclaims gelanceerd. Onder ‘duurzaamheidsclaims’ verstaat de AFM ‘alle uitingen met betrekking tot duurzaamheid die door marktpartijen verstrekt worden om de entiteit of producten en diensten te beschrijven en te promoten’. Het doen van duurzaamheidsuitingen die niet in overeenstemming zijn met de voorgeschreven open informatieverstrekkingsnormen (i.e. het concreet, duidelijk en niet-misleidend informeren over duurzaamheid) hebben mogelijk negatieve consequenties als verminderd consumenten- en beleggersvertrouwen, concurrentievervalsing en misselling tot gevolg.

De Leidraad beoogt door middel van overkoepelende uitgangspunten, nadere toelichting en voorbeelden aan financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders handvatten te bieden voor het maken van duurzaamheidsclaims. De AFM heeft daarvoor drie uitgangspunten geformuleerd: (i) juist, representatief en actueel; (ii) concreet en goed onderbouwd, en (iii) begrijpelijk, passend en vindbaar. De uitgangspunten worden verder in de Leidraad toegelicht.

Let op: de Leidraad heeft betrekking op zowel vrijwillige als verplichte informatieverstrekking en geldt voor alle type duurzaamheidsclaims (i.e. de toepassing van de Leidraad is niet beperkt tot de uitingen die worden gedaan onder of binnen de reikwijdte van de terminologie uit de huidige duurzaamheidsregelgeving).[2]

De voorbeelden die worden gegeven bieden inzicht in welke uitingen mogelijk niet voldoen aan deze informatieverstrekkingsnormen en welke worden gezien als good practices. De AFM benadrukt echter dat deze good practices niet worden voorgeschreven: er zijn ook andere manieren om op een juiste wijze aan de normen invulling te geven. De consultatie van de Leidraad loopt tot 23 juli 2023.

To do’s voor marktpartijen

Wij raden markpartijen aan om hun duurzaamheidsuitingen op de website naast de aanbevelingen en good practices van ESMA en de AFM te leggen. Op die manier kan worden getoetst in hoeverre deze uitingen aan de kennelijke verwachtingen van de toezichthouders op dit moment voldoen. Wil je dat we met je meekijken? Dat kan natuurlijk! Neem dan contact op met een van ons.

 

[1] EBA, EIOPA en ESMA hebben hun rapport gepubliceerd.

[2] De AFM benoemt dat duurzaamheid een breed begrip is en verwijst in dit kader naar de VN-resolutie 66/288 uit 2012 waarin ‘duurzame ontwikkeling’ wordt beschreven als ‘ontwikkeling naar een economische, sociale en milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties’. Zie hiervoor pagina 6 van de AFM Leidraad (consultatieversie) voor meer toelichting hierop.