Implementatie PRIIPs: vergaande bevoegdheden voor de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars

Implementatie PRIIPs: vergaande bevoegdheden voor de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars

Op 16 augustus 2016 is het Ministerie van Financiën een consultatie (link) gestart van een wetsvoorstel dat de bevoegdheden van de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars uitbreidt (Wet implementatie verordening essentiële informatiedocumenten). Dit betreft een uitwerking van een bepaling in de Europese Verordening over essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (nr. 1286/2014, PRIIP’s-verordening) die voor het overige rechtstreeks van toepassing is in Nederland. De PRIIP’s-Verordening bevat regels voor de informatieverschaffing over en de verkoop van bepaalde beleggingsproducten voor consumenten.

Kort gezegd houdt de nieuwe bevoegdheid van de AFM in dat zij de verkoop of het op de markt brengen van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten – als bedoeld in de PRIIPs-verordening – kan verbieden of daaraan beperkingen kan stellen. Een voorbeeld van een dergelijk product is een levensverzekering waarbij het mogelijk is te switchen tussen sparen en beleggen. Ook ten aanzien van andere diensten of activiteiten uitgevoerd door een verzekeraar of herverzekeraar kan een verbod worden opgelegd of kunnen beperkingen worden gesteld.

Een door de AFM opgelegd verbod of beperking is tijdelijk van aard en kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingezet. Kort gezegd, alleen in de situatie waarin (i) het functioneren van de financiële markten wordt bedreigd, (ii) bestaande wet- en regelgeving biedt onvoldoende waarborg tegen die bedrijging  en (iii) beter toezicht of handhaving niet voldoende zijn om het probleem op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe innovatieve producten waar nog geen regelgeving op van toepassing is en die ervoor zorgen dat de beleggersbescherming in gevaar wordt gebracht of een bedreiging vormen voor het functioneren van de financiële markt.

De PRIIPs-verordening treedt in werking met ingang van 31 december 2016 en vanaf dat moment zal de AFM ook over deze bevoegdheid beschikken. Marktpartijen kunnen tot en met 13 september 2016 een consultatiereactie indienen.