Inventarisatie: uitbreiding consumentenbepalingen Wft naar MKB-ers

Inventarisatie: uitbreiding consumentenbepalingen Wft naar MKB-ers

Op 1 september 2016 is het Ministerie van Financiën een consultatie gestart om informatie te verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van de bestaande bescherming van zzp-ers en mkb-ondernemingen bij financiële dienstverlening. De achtergrond van deze consultatie zijn de problemen die zich hebben voorgedaan in de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten (denk bijvoorbeeld aan de verkoop van rentederivaten aan het mkb). Op basis van vragen wordt in het document wordt onder meer het volgende geïnventariseerd:

  • Hoe de huidige bescherming van zzp-ers en mkb-ondernemingen wordt ervaren;
  • Of het wenselijk is om zzp-ers en mkb-ondernemingen dezelfde bescherming onder de Wft toe te kennen als consumenten;
  • Bij welke definitie kan worden aangesloten om zzp-ers of mkb-onderneming meer bescherming te gunnen (bijvoorbeeld de ‘niet-professionele belegger’ uit MiFID of de definitie van micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers en maximaal 2 miljoen euro omzet of balanstotaal).

In het consultatiedocument wordt een aantal mogelijkheden aangedragen om de bescherming van kleinzakelijke klanten uit te breiden. Bijvoorbeeld een uitbreiding van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft voor consumenten naar kleinzakelijke partijen. Een andere maatregel is een uitbreiding van het verbod op provisies naar producten voor kleinzakelijke klanten, voor zover het provisieverbod daar nog niet op van toepassing is. Een andere mogelijkheid is het openstellen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) voor kleinzakelijke klanten om een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter te bieden. Deze mogelijkheden betreffen slechts suggesties en marktpartijen worden uitgenodigd om hun mening te geven ten aanzien van deze maatregelen en eventuele andere wenselijke maatregelen aan te dragen.

Op basis van de resultaten van de consultatie zal de wenselijkheid van aanpassing of uitbreiding van de wettelijke bescherming worden beoordeeld.

Marktpartijen kunnen tot en met 1 oktober 2016 reageren op de consultatievragen.