Ontwikkelingen Crowdfunding

Ontwikkelingen Crowdfunding

Crowdfunding is een moderne financiële dienst, die sterk in ontwikkeling is. Het huidige Europese en nationale toezichtskader kent geen regulering specifiek met betrekking tot crowdfunding. Daardoor ondervindt enerzijds de sector belemmeringen vanwege diverse juridische knelpunten en kan anderzijds de (nationale) toezichthouder haar taak niet optimaal vervullen. Het onderwerp krijgt zowel op Europees als nationaal niveau volle aandacht.

Op 19 december 2014 heeft de AFM het rapport ‘Crowdfunding – Naar een duurzame sector. Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector’ gepubliceerd. In dit rapport heeft de AFM het huidige toezichtregime nader bekeken en mogelijke knelpunten geïdentificeerd en enkele suggesties gedaan om deze knelpunten te adresseren.

Op Europees niveau heeft het European Crowdfunding Network (ECN) in december 2014 het rapport ‘Review of crowdfunding regulation. Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel’ gepubliceerd. In dit rapport wordt specifieke (al dan niet toekomstige) nationale regelgeving op het gebied van crowdfunding binnen Europa en enkele landen daarbuiten beschreven.

Op 18 december 2014 heeft ESMA een advies en een opinie gepubliceerd over investment-based crowdfunding. In de opinie beschrijft ESMA hoe de bestaande EU-wetgeving zich verhoudt tot crowdfunding platforms en beoogt ESMA nationale toezichthouders een leidraad te bieden voor het reguleren van crowdfunding platforms. In het advies benadrukt ESMA haar zorgen over crowdfunding platforms die hun platform op een dusdanige wijze structureren dat de huidige regelgeving wordt omzeild.