Privacy Statement

Privacy Statement

Finnius advocaten B.V. (Finnius) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) (AVG). In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden beschermd.

Deze Privacy Statement bevat informatie over:

 • wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verkrijgen;
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens zijn beschermd; en
 • de rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Statement is bedoeld voor personen van wie Finnius persoonsgegevens verwerkt, in het bijzonder cliënten van Finnius, prospects van Finnius, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven van Finnius en personen die bij Finnius solliciteren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens ten behoeve van facturering, zoals uw bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van onze juridische dienstverlening, waaronder – afhankelijk van de gevraagde juridische dienstverlening- ook bijzondere en/of strafrechtelijke gegevens kunnen vallen;
 • persoonsgegevens die wij in voorkomend geval op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen uit te vragen alvorens onze juridische diensten te kunnen verlenen;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens

Wij verzamelen deze persoonsgegevens doordat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een betrokken advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

 

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Finnius verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van onze juridische diensten, waaronder adviseren, procederen en het begeleiden van onderzoeken en transacties vallen;
 • het bijhouden van onze administratie;
 • het innen van facturen;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, zoals het uitvoeren van een cliëntonderzoek op grond van de Wwft;
 • het organiseren van marketing-en business development activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze events.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het gebruik van uw basisgegevens en contactgegevens voor marketingdoeleinden van Finnius. Daarnaast kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om u in contact te brengen met een van onze relaties, bijvoorbeeld in het kader van een doorverwijzing.

Delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals:

 • Derden die relevant zijn voor onze juridische dienstverlening, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe partijen die namens, en in opdracht van Finnius uw persoonsgegevens verwerken voor de in deze Privacy Statement omschreven doeleinden, bijvoorbeeld het opslaan van gegevens in ons CRM.

Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy Statement vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Finnius is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Finnius, sluit Finnius met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. U kunt daarbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een wederpartij die gevestigd is in het buitenland. In dat geval zal Finnius er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Finnius bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • de grondslag op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld indien uw onderneming ophoudt te bestaan of als u in een periode van 5 jaar geen klant van Finnius bent geweest of geen contact heeft gehad met Finnius;
 • de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens zijn verlopen.

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Onderaan elke digitale mailing die u van Finnius ontvangt, kunt u uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’. Op elke overige mailing die u ontvangt van Finnius zal vermeld staan op welke wijze u zich kunt afmelden. U kunt dus altijd uw toestemming intrekken.

Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Finnius advocaten B.V., Jollemanhof 20 A, 1019 GW Amsterdam, of per email aan privacy@finnius.com.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een dergelijk bezwaar kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Finnius advocaten B.V., Jollemanhof 20 A, 1019 GW Amsterdam, of per email aan privacy@finnius.com.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Finnius aan een van bovenstaande verzoeken als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Finnius neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Finnius wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Finnius heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Finnius kan de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Op deze website kunt u onze privacy statement te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Finnius verstrekt.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Finnius advocaten B.V., Jollemanhof 20 A, 1019 GW Amsterdam, of per email aan privacy@finnius.com.

Laatste update: november 2018