Publicatie boetetoemetingsbeleid door DNB

Publicatie boetetoemetingsbeleid door DNB

Op 11 december 2020 is het ‘Algemeen boetetoemetingsbeleid’ van De Nederlandsche Bank (DNB) in de Staatscourant gepubliceerd. In dit document, gedateerd 19 november 2020, stelt DNB haar beleid vast met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes voor overtreding van toezichtwetgeving.

Tot nu toe had DNB alleen een ‘Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete (gepubliceerd). Die leidraad, door DNB opgesteld in juli 2010, is echter vrij algemeen van aard. Zo staat daarin weinig concreets over de wijze waarop DNB bij de boeteoplegging rekening houdt met de omvang of de mate van compliance-gerichtheid van de te beboeten onderneming. In het nu gepubliceerde boetetoemetingsbeleid, meer in het bijzonder bijlagen 1 en 2, gaat DNB daar wel concreet op in.

Collega-toezichthouder AFM beschikt al sinds 2009 over een eigen boetetoemetingsbeleid. In juni 2017 heeft de AFM dat beleid naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op haar website gepubliceerd. Dit legde de opmerkelijke situatie bloot dat de AFM en DNB wél gezamenlijk handhavingsbeleid hadden (zoals recent nog geactualiseerd), maar er op het punt van boeteoplegging verschillend beleid op nahielden. De publicatie van het boetetoemetingsbeleid door DNB betekent overigens niet dat die verschillen nu zijn weggenomen. Tussen het beleid van de AFM en het beleid van DNB blijven belangrijke verschillen bestaan met betrekking tot de wijze waarop de hoogte van een boete wordt vastgesteld.

Voor partijen die onder toezicht staan van DNB gaat het hoe dan ook om een belangrijke ontwikkeling. DNB handhaaft immers in toenemende mate door middel van het opleggen van bestuurlijke boetes, in het bijzonder waar het de (niet-)naleving van anti-witwasregelgeving betreft. DNB zal zich bij het opleggen van nieuwe boetes in beginsel aan haar boetetoemetingsbeleid moeten gaan houden. Daarnaast wordt het interessant om te zien welke gevolgen de publicatie van het boetetoemetingsbeleid gaat hebben voor reeds door DNB opgelegde boetes waartegen momenteel nog een bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure momenteel loopt.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!