Publicatie en inwerkingtreding implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Publicatie en inwerkingtreding implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Verhoging van boetemaxima en wijziging publicatieregime

Op 10 augustus 2016 is de wet (link) ter implementatie van de verordening marktmisbruik (nr. 596/2014) en de richtlijn marktmisbruik (nr. 2014/57/EU) gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt in werking met ingang van 11 augustus 2016. De verordening was al met ingang van 3 juli 2016 rechtstreeks van toepassing in Nederland. De richtlijn moest voor 3 juli 2016 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Die omzetting is met de inwerkingtreding van de implementatiewet gebeurd. Het ministerie van Financiën werkt op dit moment aan het Besluit implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. Het is nog niet bekend wanneer deze wordt gepubliceerd.

Met de inwerkingtreding van de implementatiewet is tevens de boetesystematiek voor de gehele Wet op het financieel toezicht (Wft) op punten gewijzigd. Kort samengevat gaat het om de volgende wijzigingen per 11 augustus 2016:

  • Het basisbedrag voor ernstige overtredingen (boetecategorie 3) is omhoog gegaan van EUR 2 miljoen naar EUR 2,5 miljoen met een verhoging van het maximumbedrag voor deze overtredingen van EUR 4 miljoen naar EUR 5 miljoen.
  • Als dat vereist is ter uitvoering van Europese regels, dan kunnen hogere basis- en maximumbedragen voor overtredingen in de 2e en 3e boetecategorie worden vastgesteld, waarbij geldt dat het maximumbedrag voor een overtreding in de 2e boetecategorie EUR 2,5 miljoen bedraagt en het maximumbedrag voor een overtreding in de 3e boetecategorie 10, 15 of 20 miljoen euro.
  • Voor zeer draagkrachtige ondernemingen is voor ernstige overtredingen (boetecategorie 3) een maximumboete ingevoerd die gerelateerd is aan de omzet, namelijk een maximumboete van 10% van de netto-omzet van de overtreder als dat meer is dan tweemaal het maximumbedrag dat voor de overtreding geldt.
  • Als dat vereist is ter uitvoering van Europese regels, dan kan het percentage voor de omzetgerelateerde boete die kan worden opgelegd bij overtreding van voorschriften in de 3e boetecategorie worden verhoogd van 10% naar 15%, en kan een omzetgerelateerde boete van maximaal 5% van de netto-omzet worden opgelegd bij overtreding van een voorschrift in de 2e boetecategorie als dat meer is dan tweemaal het maximumbedrag dat voor de overtreding geldt.
  • Als de overtreder door de overtreding een voordeel heeft verkregen, dan kan de toezichthouder ervoor kiezen een boete op te leggen van ten hoogste driemaal het bedrag van dat voordeel.

Voorts is ook het publicatieregime voor bestuurlijke sancties op punten gewijzigd. Per 11 augustus 2016 dienen voortaan ook onherroepelijke besluiten tot het opleggen van andere bestuurlijke sancties dan besluiten tot het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom openbaar te worden gemaakt door de AFM en DNB. Dit betekent onder meer dat besluiten tot het geven van een aanwijzing worden gepubliceerd als sprake is van een overtreding. Ook hebben de toezichthouders per 11 augustus 2016 de mogelijkheid om publicatie uit te stellen in plaats van de publicatie te anonimiseren in de gevallen waarin dat aangewezen is.

Er is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat voor overtredingen die plaatsvonden voor 11 augustus 2016 nog de oude boetemaxima gelden en voor besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie die zijn genomen voor 11 augustus 2016 nog het oude publicatieregime geldt.