Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Op 6 september jl. is de definitieve Regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de verhoging van de vrijstellingsgrens voor de prospectusplicht en de invoering van een meldplicht en informatieverplichtingen, gepubliceerd. De regeling wijzigt de vrijstellingsgrens van de prospectusplicht in de Vrijstellingsregeling Wft van EUR 2,5 miljoen naar EUR 5 miljoen. Volgens de toelichting bij deze regeling moet deze verhoging bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk maken van de toegang van mkb-ondernemingen tot de kapitaalmarkten.

Indien een aanbieder van effecten gebruik wil maken van de EUR 5 miljoen vrijstelling dan dient hij daar van tevoren melding van te doen bij de AFM. Deze melding moet zijn voorzien van informatie, zoals onder meer de maximale omvang van de aanbieding in euro’s, de aanbiedingsperiode, de categorie van de aangeboden effecten en de besteding van door beleggers ingelegde gelden (waaronder wat de (investerings-)strategie is en op welke wijze rendement wordt gegenereerd).

Tevens stelt de regeling minimuminformatievereisten voor partijen die gebruik willen maken van de vrijstelling, in de vorm van een gestandaardiseerd informatiedocument. Bijlage A bij de regeling bevat dit gestandaardiseerde informatiedocument voor aanbiedingen van effecten. Deze bijlage is gebaseerd op de eisen die de Wet oneerlijke handelspraktijken aan informatievereisten stelt.

De regeling treedt met ingang van 1 oktober 2017 in werking.