Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is op 6 februari jl. in het Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking met ingang van 7 februari 2015 (Stb. 2015, nr. 45 en 46). Daarmee treedt het bonusplafond van in beginsel 20% in werking. Op contracten die zijn gesloten voorafgaande aan 1 januari 2015 is echter in 2015 nog niet de 20%-bonuscap van toepassing.

Door banken en bepaalde beleggingsondernemingen moet ingevolge de Europese richtlijn kapitaalvereisten (nr. 2013/36/EU) en de implementatie daarvan in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (artikel 3:17a) in 2015 het bonusplafond uit die richtlijn worden toegepast met betrekking tot hun zogenaamde identified staff die reeds in dienst was voorafgaande aan het moment van inwerkingtreding van de Wbfo. In 2015 wordt daarom naast de 20%-bonuscap ook het bonusplafond van artikel 3:17a in stand gehouden (de bonusplafonds van 100% of 200%). Voor alle andere personen die vanaf 1 januari 2015 in dienst treden geldt het laagste bonusplafond: het bonusplafond van in beginsel 20%. Per 1 januari 2016 vervalt artikel 3:17a, aangezien het overgangsrecht voor bestaande contracten bij het bonusplafond dan is afgelopen.