Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2015

Minister Dijsselbloem heeft begin deze maand de wetgevingsbrieven van toezichthouders DNB en de AFM met zijn reactie daarop naar de Tweede Kamer gestuurd. Elk jaar maken DNB en de AFM hun wetgevingswensen kenbaar aan de minister.

De AFM pleit onder meer voor ruimere waarschuwingsbevoegdheden in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet toezicht accountantsorganisaties. De AFM zou graag in een eerder stadium gebruik willen kunnen maken van haar openbare waarschuwingsbevoegdheid en ten aanzien van alle overtredingen een waarschuwing kunnen uitvaardigen. Ook pleit de AFM voor ruimere publicatiebevoegdheden in de Wft, zodat zij in rapportages financiële ondernemingen bij naam kan noemen.

DNB vraagt in het kader van transparantie om een bevoegdheid om naar buiten te kunnen treden indien een instelling zelf toezichtvertrouwelijke informatie openbaar maakt en verzoekt te regelen dat DNB een set uniforme kerngegevens op basis van een deel van de toezichtrapportages van banken openbaar kan maken. Voorts komt in de brief van DNB onder meer aan de orde de introductie van een financiële stabiliteits- en afwikkelbaarheidstoets bij fusies en overnames van banken, een verdere versterking en uitbreiding van het herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars, en doet DNB, evenals vorig jaar, voorstellen tot aanpassing van de trustregelgeving.

De wetgevingsbrieven en de reactie daarop van de minister, vindt u hier (link).