Wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer

Op 6 september 2017 stuurde de minister van Financiën het wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer (link). Dit wetsvoorstel implementeert de richtlijn verzekeringsdistributie (nr. 2016/97, ook wel Insurance Distribution Directive, IDD) in de Wet op het financieel toezicht (link). De IDD is onder meer van toepassing op adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen, gevolmachtigd agenten, en verzekeraars die direct verzekeringen aanbieden (“direct writers”). De IDD moet op 23 februari 2018 in nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Het wetsvoorstel bevat onder meer het volgende:

  • Er geldt een vrijstelling op de vergunningplicht voor tussenpersonen die het verzekeringsdistributiebedrijf als nevenactiviteit uitoefenen. Deze vrijstelling is vergelijkbaar met de huidige vrijstelling van art. 1:21 Wft (welk artikel als gevolg van dit wetsvoorstel ingrijpend zal wijzigen), maar zal wat flexibeler zijn, onder meer omdat de nieuwe vrijstelling geen beperking kent in de duur van de verzekeringsovereenkomst (zoals in art. 1:21 Wft wel het geval is, te weten een maximum duur van 5 jaar). De aldus vrijgestelde tussenpersonen (de IDD duidt deze aan als ‘nevenverzekeringstussenpersonen’) moeten nog wel aan bepaalde eisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van informatieverstrekking.
  • Voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst moet een financiële dienstverlener op basis van de door de cliënt verstrekte informatie de wensen en behoeften van de cliënt vaststellen en aan de cliënt uitsluitend informatie verstrekken over verzekeringen die aansluiten bij die wensen en behoeften. Deze verplichting geldt zowel bij advies als bij execution only.
  • Financiële dienstverleners die een cliënt adviseren over een verzekering met een beleggingscomponent dienen een geschiktheidsverklaring waarin het advies wordt gespecificeerd aan de cliënt te verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
  • Het wetsvoorstel bevat ook regels voor koppelverkoop. Als een verzekering een aanvulling is op het leveren van een roerende zaak of de verlening van een dienst, moet de verzekeraar of bemiddelaar de cliënt de mogelijkheid bieden om de zaak of dienst ook zonder verzekering aan te schaffen.
  • Aanvullende regels met betrekking tot verzekeringen met een beleggingscomponent (o.a. het voeren van een adequaat beleid ter zake van het voorkomen en beheersen van belangenconflicten).

 

Daarnaast zal een aantal onderwerpen van de richtlijn worden uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zoals de regels met betrekking tot precontractuele informatieverstrekking, en productontwikkelingsproces. Het besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, waarin dit zal worden uitgewerkt, is nog niet beschikbaar.