Wetsvoorstel Implementatiewet AMLD5

Wetsvoorstel Implementatiewet AMLD5

Introductie

Op 2 juli 2019 heeft de Minister van Financiën de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel implementeert een groot deel van de bepalingen die zijn opgenomen in Richtlijn 2018/843 (AMLD5) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo regelt het wetsvoorstel onder meer:

• een ruimere reikwijdte van de Wwft waardoor nieuwe dienstverleners onder de Wwft vallen (met name crypto dienstverleners);
• een verruiming van het cliëntenonderzoek (CDD) ten aanzien van prepaid betaalmiddelen (e-money);
• een aantal verplichte verscherpte CDD maatregelen ten aanzien van derde landen met hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme;
• de introductie van een lijst met prominente politieke functies;
• een betere informatie-uitwisseling tussen de bevoegde toezichthouders.

Een aantal elementen van het wetsvoorstel springen in het oog in tegenstelling tot het conceptwetsvoorstel zoals dat eerder is gepubliceerd (zie ook ons nieuwsbericht van 13 december 2018).

Toch geen vergunningplicht crypto dienstverleners

Het wetsvoorstel introduceert in plaats van een vergunningplicht een registratieplicht voor de aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiat geld (virtual currency exchange platforms) en aanbieders van bewaarportemonnees (custodian wallet providers) (hierna: crypto dienstverleners). De registratieplicht geldt voor iedere crypto dienstverlener die zich richt op de Nederlandse markt, en dus ook voor de crypto dienstverlener die vanuit een andere lidstaat of derde land in Nederland diensten aanbiedt, ongeacht of de crypto dienstverlener reeds in die andere lidstaat of dat derde land is geregistreerd.

Registratie bij DNB

De crypto dienstverleners kunnen hun dienstverlening in of vanuit Nederland niet starten (of voortzetten) zonder dat ze bij DNB zijn geregistreerd. Daarvoor is in ieder geval ook vereist dat de dagelijks beleidsbepalers en de houders van een gekwalificeerde deelneming (kort gezegd: houders van 10% of meer van de aandelen of stemmen in de crypto dienstverleners) door DNB worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. DNB kan de registratie weigeren indien zij niet overtuigd is van de bij de registratie aangeleverde gegevens of indien de dagelijks beleidsbepalers en/of de houders van een gekwalificeerde deelneming niet betrouwbaar en/of geschikt zijn bevonden. Daarnaast kan DNB de registratie doorhalen indien een crypto dienstverlener niet voldoet aan de eisen van de Wwft of de Sanctiewet 1977.

Overgangsregime

Voor bestaande crypto dienstverleners is er een overgangsregeling opgenomen van zes maanden, waarin zij niet aan de verplichting van registratie hoeven te voldoen. Zij moeten zich vóór afloop van de termijn hebben geregistreerd bij DNB. Tijdens deze overgangstermijn dienen de crypto dienstverleners zich wel te houden aan de materiële verplichtingen van de Wwft.