Wetsvoorstel UBO-register voor trusts en FGRs – UPDATE

Wetsvoorstel UBO-register voor trusts en FGRs – UPDATE

Op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen (link) (de ‘Implementatiewet’). De Implementatiewet regelt de implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner, ‘UBO’) van trusts en soortgelijke juridische constructies (het ‘Trustregister’). Deze verplichting komt voor uit de vierde (en vijfde) anti-witwasrichtlijn (‘AMLD4’ en ‘AMLD5’). Een fonds voor gemene rekening (‘FGR’) wordt in Nederland gezien als ‘soortgelijke juridische constructie’.

In vorige nieuwsberichten hebben wij: (i) de belangrijkste gevolgen voor beleggingsfondsen die als FGR zijn gestructureerd aangestipt (link); en (ii) de consultatieversie van het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies besproken (link). Een heet hangijzer voor de fondsenpraktijk was (en is) de reikwijdte van het UBO-begrip. Met het aannemen van de Implementatiewet wordt hier meer duidelijkheid over geschept. Hieronder bespreken wij kort wie er zullen kwalificeren als UBO van een FGR, welke informatie in het publieke deel van het Trustregister zal worden opgenomen, en wanneer de Implementatiewet (en daarmee het Trustregister) in werking zal treden.

 

 1. UBO’s van een FGR?

 

In ieder geval moeten – kort gezegd – de volgende (rechts)personen worden aangemerkt als een UBO van een FGR:

 • De beheerder;
 • De bewaarentiteit; en
 • Alle participanten met een belang van ten minste 3%.

Uiteindelijk kunnen alleen natuurlijke personen kwalificeren als UBO. Dit zal in de praktijk betekenen dat de UBO’s van de beheerder en de bewaarder (ook) zullen kwalificeren als UBO van een FGR.

Het verdient opmerking dat in gevallen waarin geen van de participanten een belang van ten minste drie procent heeft in een FGR, kan worden volstaan met een omschrijving van de groep in wier belang de FGR hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘participanten in een abi’.

 

 1. Informatie die wordt opgenomen in het Trustregister

 

De volgende informatie van een trust of FGR wordt publiekelijk beschikbaar:

 • Naam en type trust/FGR;
 • Datum en plaats van oprichting; en
 • Het doel waarvoor trust/FGR tot stand is gebracht.

De volgende informatie van een UBO wordt publiekelijk beschikbaar:

 • Naam;
 • Geboortemaand en jaar;
 • Woonstaat;
 • Nationaliteit;
 • Aard en omvang economisch belang (in bandbreedtes van waarschijnlijk 3%-25%, >25-50%, >50-75%, >75-100%).

 

 1. Inwerkingtreding

 

De wetgever heeft voor een relatieve korte overgangstermijn van drie maanden gekozen. Dit betekent dat marktpartijen, na de inwerking van de Implementatiewet, drie maanden de tijd zullen hebben om de relevante informatie te verzamelen en op te geven bij de Kamer van Koophandel.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het Trustregister in werking zal treden. De huidige verwachting is dat dit ergens medio 2022 zal plaatsvinden. Na inwerkingtreding hebben partijen drie maanden de tijd om zich te registeren.