Wijziging EuVECA en EuSEF

Wijziging EuVECA en EuSEF

Op 14 september jl. heeft het Europees Parlement ingestemd met voorstellen tot wijziging van (link naar nieuwsbericht):

  1. De Europese Venture Capital Funds Verordening (EU) No 345/2013 (EuVECA)
  2. De Europese Social Entrepreneurship Funds Verordening (EU) No 346/2013 (EuSEF)

 

De EuVECA en EuSEF verordeningen voorzien in een speciaal raamwerk voor kleine beheerder die onder het AIFMD registratieregime vallen (en dus geen volledige AIFMD vergunning hebben) om, naast die registratie, voor door hen beheerde fondsen een ‘EuVECA’ of ‘EuSEF’ label aan te vragen. Dat label werkt vervolgens als een Europees paspoort voor het betreffende fonds; met het verkregen label kunnen de deelnemingsrechten in het betreffende EuVECA of EuSEF fonds in de andere lidstaten worden aangeboden zonder dat de lidstaten daaraan extra voorwaarden kunnen stellen.

Aan het verkrijgen van een label zijn bepaalde voorwaarden verbonden. De meest belangrijke is dat de fondsen hoofdzakelijk (voor minimaal 70% van het beheerd vermogen) moeten investeren in venture capital ondernemingen respectievelijk social entrepreneurship ondernemingen. Daarnaast moet de organisatie van de beheerder aan bepaalde – door de AFM te toetsen – vereisten voldoen en moeten informatieverplichtingen in acht genomen worden.

De voorstellen tot wijziging van de EuVECA en EuSEF verordeningen maken onderdeel uit van het Capital Markets Union Action Plan. Het doel van het Action Plan is om de toegang tot kapitaal te verbeteren voor ondernemingen. De genoemde voorstellen moeten het raamwerk van de EuVECA en EuSEF verordeningen zodanig aanpassen, dat deze investeringen in MBK-ondernemingen door EuVECA en EuSEF fondsen zo goed mogelijk faciliteren. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:

  • Uitbreiding van het type beheerders dat EuVECA en EuSEF fondsen mag verhandelen naar AIFMD vergunninghouders.
  • Uitbreiding van het soort ondernemingen waarin EuVECA fondsen kunnen investeren tot niet-genoteerde ondernemingen met maximaal 499 werknemers en de mogelijkheid om vervolginvesteringen te doen.
  • Verbreding van de definitie van ondernemingen waarin EuSEF fondsen kunnen beleggen tot ondernemingen die diensten of goederen verlenen met een positieve sociale impact.
  • Vaststellen van een verplicht startkapitaal (van EUR 50.000) en een minimum eigen vermogen (minimaal 1/8ste van de vaste kosten van de beheerder en bij een vermogen van meer dan EUR 250 mio, 0,02% van het meerdere boven dat bedrag aan additioneel eigen vermogen).
  • Vereenvoudigen van het aanvraagproces voor een label en beperking van kosten; de AFM moet in beginsel binnen twee maanden oordelen over aanvraag van een label en mag daarvoor geen kosten in rekening brengen.
  • Verplichte melding van materiële wijzigingen in de voorwaarden voor initiële registratie voordat die wijzigingen worden doorgevoerd.

De voorstellen moeten nu worden goedgekeurd door de Raad. De wijzigingen treden vervolgens in werking twintig dagen nadat ze in het Official Journal van de EU zijn gepubliceerd. Vervolgens zijn de wijzigingen drie maanden na publicatie van kracht in alle lidstaten.