Belangrijke wijzigingen in het financieel toezichtrecht!

Belangrijke wijzigingen in het financieel toezichtrecht!

Wijziging reikwijdte bonuscap, goedkeuring toezichthouder voor garanties en meer.

Inleiding

De financiële regelgeving gaat in 2017 en 2018 op belangrijke punten veranderen. Op 27 juli 2016 zijn de voorstellen voor de Wijzigingswet financiële markten 2018 en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 ter consultatie gepubliceerd. Wij begrijpen van het ministerie van Financiën dat er dit jaar geen Wijzigingswet financiële markten 2017 komt. Er zal naar verwachting wel een herstelwet komen om kleine correcties in de financiële regelgeving door te voeren. In oktober zal bovendien de Implementatiewet MiFID II naar verwachting worden gepubliceerd, die ook tot omvangrijke wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht en lagere regelgeving zal leiden.

Wijzigingswet financiële markten 2018

De belangrijkste onderwerpen in de Wijzigingswet financiële markten 2018 zijn:

  • Goedkeuring toezichthouder voor aansprakelijkstelling. Op basis van het voorstel zal voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder vereist worden voor een garantie afgegeven door banken, verzekeraars of bepaalde beleggingsondernemingen voor schulden die voortvloeien uit (bijna) alle of handelingen van een derde. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 403-verklaring. Deze goedkeuringsverplichting geldt ook voor garanties gegeven door de holdings van deze financiële ondernemingen of hun groepsentiteiten die kritieke diensten verlenen. De toezichthouder heeft daarnaast de bevoegdheid om de voldoening van een schuld onder de aansprakelijkstelling te verbieden of daar voorwaarden aan te verbinden. Voor significante banken is onder bepaalde omstandigheden de ECB de autoriteit die in beginsel over de goedkeuring beslist. DNB is voor het overige de bevoegde autoriteit. De verplichting tot goedkeuring geldt alleen voor de aansprakelijkstellingen die worden gegeven nadat de wetgeving in werking is getreden.
  • Reikwijdte bonuscap wordt vergroot. Momenteel kent de bonuscap een uitzondering voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s en beleggingsondernemingen die alleen voor eigen rekening en risico handelen. Het wetsvoorstel verklaart de bonuscap van toepassing op deze entiteiten voor zover zij behoren tot een groep waar geconsolideerd toezicht op van toepassing is. Dit betekent dat de variabele beloning van werknemers van de genoemde beheerders en beleggingsinstellingen maximaal 100% (of met toestemming van de aandeelhouder 200%) van de vaste beloning van die werknemer op jaarbasis mag bedragen. De reguliere 20% bonuscap wordt dus niet op hen van toepassing.

Naar verwachting treden deze regels medio 2018 in werking.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2017

De belangrijkste veranderingen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 zijn:

  • Regels voor robotadvies (geautomatiseerd advies). Het besluit bevat regels voor beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en financiëledienstverleners die geautomatiseerd advies verschaffen aan consumenten. Zo moet er voldoende informatie worden ingewonnen, moet het advies zijn gebaseerd op die informatie en moet het advies worden toegelicht. Daarnaast moet per financieel product in ieder geval één medewerker worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de geautomatiseerde adviezen en de periodieke controles daarvan. Deze persoon dient te beschikken over de Wft-diploma’s die vereist zijn voor de advisering over dat specifieke product.
  • Verschaffen van provisie vanaf een beleggingsrekening valt onder het provisieverbod. Sommige beleggingsondernemingen bieden financiëledienstverleners de mogelijkheid om de provisie die de klant aan de financiëledienstverlener moet betalen te laten uitkeren vanaf de door de beleggingsonderneming beheerde beleggingsrekening van de klant. Dat wordt als gevolg van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 in strijd met het provisieverbod. De vergoeding moet rechtstreeks door de klant aan de financiëledienstverlener worden betaald.

Naar verwachting treden deze regels met ingang van 1 juli 2017 in werking.

U kunt op de consultatie reageren tot en met 8 september 2016. Mocht u vragen hebben over de voorstellen of bij het opstellen van een consultatiereactie, dan helpen wij u daar graag bij.