Wijzigingswet financiële markten 2016 treedt vandaag (1 april 2016) in werking

Wijzigingswet financiële markten 2016 treedt vandaag (1 april 2016) in werking

De Wijzigingswet Financiële Markten 2016 (Wijzigingswet) treedt vandaag (1 april 2016) in werking. Dat betekent dat vandaag de Wet op het financieel toezicht op substantiële punten zal worden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

–         Nieuwe regels met betrekking tot de bescherming van derivatenbezitters tegen het faillissement van een tussenpersoon (waaronder banken). Derivatenposities die een tussenpersoon namens cliënten aangaat, dienen afgeschermd te worden van het vermogen van de tussenpersoon en de tussenpersoon dient daarvan een goede administratie te houden. Daarnaast wordt het voor banken verplicht op voorhand aan te geven of zij als tussenpersoon of als tegenpartij namens de cliënt derivatenposities aangaat.

–       Het top-up regime voor AIFMD-beheerders die fondsen aanbieden aan retail beleggers zal per 1 april 2016 niet meer gelden bij aanbiedingen aan high net worth individuals. Hieronder worden verstaan aanbiedingen waarbij (i) de deelnemingsrechten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per deelnemer; of (ii) die een nominale waarde per recht hebben van ten minste EUR 100.000.

–   De Wijzigingswet brengt enkele wijzigingen met zich ten aanzien van het toezicht op afwikkelondernemingen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de bepalingen met betrekking tot markttoetreding beter aansluiten op de bepalingen met betrekking tot lopend toezicht. De belangrijkste wijzigingen leiden ertoe dat de voorschriften voor afwikkelondernemingen met zetel in Nederland en de voorschriften voor afwikkelondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat beter op elkaar zijn afgestemd.