Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Finnius advocaten B.V. (hierna aangeduid als “Finnius”), gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 34378839), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van degenen die die door middel van hun holdingvennootschappen aandelen in Finnius houden (hierna aangeduid als “Partner”).

Artikel 2

De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle Partners, de Stichting Derdengelden Finnius advocaten en alle andere (rechts)personen die voor Finnius werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Finnius aansprakelijk zou kunnen zijn (al deze andere (rechts)personen worden hierna aangeduid als “Finnius Medewerkers”), alsmede ten behoeve van eventuele rechtsopvolgers van de Partners, de Stichting Derdengelden Finnius advocaten en de Finnius Medewerkers. Niet alleen Finnius, maar ook de Partners, de Stichting Derdengelden Finnius advocaten en/of alle Finnius Medewerkers die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3

Finnius verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Finnius, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5

Finnius voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichte werkzaamheden.

Artikel 6

Finnius kan bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Finnius is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Finnius ingeschakelde derden. Finnius is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

De opdrachtgever vrijwaart Finnius tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Finnius in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Finnius voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart de opdrachtgever Finnius voor aanspraken van derden jegens Finnius welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 8

De opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van Finnius de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Finnius voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

Artikel 9

De opdrachtgever kan uitsluitend Finnius aanspreken voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht. Een opdracht aan Finnius houdt mede in afstand van het recht, voor zover rechtens mogelijk, om (i) de Partners en/of de Finnius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, aansprakelijk te stellen, op welke grond dan ook, voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, alsmede (ii) enige rechtsmaatregel te treffen jegens de Partners en/of de Finnius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, waaronder begrepen het leggen van beslag.

Artikel 10

Indien voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt zich een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Finnius en/of (onverminderd het bepaalde in artikel 9) de Partners, de Stichting Derdengelden Finnius advocaten en/of alle Finnius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Finnius afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Finnius komt.

Artikel 11

Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Finnius en/of (onverminderd het bepaalde in artikel 9) de Partners, de Stichting Derdengelden Finnius advocaten en/of de Finnius Medewerkers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de desbetreffende aansprakelijkheid.

Artikel 12

De opdrachtgever is aan Finnius voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met  verschotten en omzetbelasting en, indien van toepassing, kantoorkosten. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Finnius vast te stellen uurtarieven.

Artikel 13

Finnius is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met de oudste openstaande declaratie, alsmede met hetgeen Finnius of de aan haar verbonden Stichting Derdengelden van de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

Artikel 14

Declaraties van Finnius dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft is Finnius gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15

Bij niet betaling van de door of in opdracht van Finnius voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is Finnius gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van de iedere aansprakelijkheid van Finnius voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 16

Finnius beschikt over een kantoorklachtenregeling.  Deze is beschikbaar op de website van Finnius en zal op verzoek worden toegestuurd.

Artikel 17

Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt een dossier gedurende ten minste vijf jaar fysiek en/of elektronisch bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Finnius vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Artikel 18

Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met Finnius. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 19

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Finnius, alsmede iedere rechtsverhouding die in verband met de uitvoering van een opdracht zou kunnen ontstaan, op welke grond dan ook, tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds één of meer Partners, één of meer Finnius Medewerkers en/of de Stichting Derdengelden Finnius advocaten, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 20 januari 2017.

 

Om de Algemene Voorwaarden te downloaden, klik hier.