Voornemen tot verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht voor mkb-ondernemingen

Op dit moment geldt voor mkb-ondernemingen een vrijstelling van de prospectusplicht bij het aanbieden van effecten met een totale waarde van minder dan € 2,5 miljoen (over een periode van 12 maanden). Het kabinet is voornemens, zodra de nieuwe Prospectusverordening van toepassing is, deze vrijstellingsgrens te verhogen naar € 5 miljoen in combinatie met additionele waarborgen (zie Kamerstukken II 2015-2016, 22112, nr. 2051) Het kabinet is namelijk van mening dat de grens van € 5 miljoen het uiterste bedrag is waarbij de voordelen van lagere kosten voor uitgevende instellingen nog opwegen tegen het ontbreken van een volledig prospectus voor beleggers. Het kabinet wil de vrijstellingsgrens enkel verhogen wanneer dit gebeurt in combinatie met additionele waarborgen, aangezien zij deze waarborgen essentieel acht om misbruik van de vrijstellingsgrens te voorkomen. Daarom komen er ook minimum informatievereisten en een meldplicht voor partijen die gebruik maken van de (voorgestelde) vrijstelling. Doordat laatstgenoemde partijen zich moeten melden bij de AFM, krijgt de AFM een overzicht van deze partijen en kan zij eerder inspelen op mogelijke verduistering van de toevertrouwde gelden bij die partijen. Met de minimum informatievereisten beoogt het kabinet beleggers beter te beschermen en tegelijkertijd de mkb-ondernemingen duidelijkheid te geven welke informatie zij dienen te verschaffen. Het is de bedoeling dat de informatie voorafgaand aan de uitgifte van de effecten verstrekt wordt.

Kortom, door de vrijstellingsgrens voor de prospectusplicht te verhogen, zal het aantrekken van financiering door het mkb makkelijker worden. Aangezien de verhoging van de vrijstellingsgrens wordt voorzien van de meldplicht en minimum informatievereisten, wordt de beleggersbescherming eveneens vergroot.

De nieuwe Prospectusverordening zal naar verwachting dit jaar in werking treden. Uitgevende instellingen zullen 12 maanden na de datum van inwerkingtreding pas aan de regels in de Prospectusverordening hoeven te voldoen.