Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 gepubliceerd

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 gepubliceerd

Op 7 mei jl. is het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198) ingediend bij de Tweede Kamer en op 8 mei jl. gepubliceerd. Tevens is per die datum het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. In de consultatieversie van het wetsvoorstel was onder meer een bevoegdheid voor DNB en de AFM opgenomen om bij twijfel ten aanzien van de geschiktheid van een beleidsbepaler of commissaris een aanwijzing tot schorsing te geven. Kritiek daarop van de Raad van State heeft ertoe geleid dat deze bevoegdheid niet in het wetsvoorstel is opgenomen. De wenselijkheid van de voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid en de eventuele wettelijke vormgeving van een dergelijke bevoegdheid zullen worden heroverwogen, aldus de minister in het Nader rapport.