Veel nieuwe marketing regels fondsbeheerders van kracht

Op 2 februari 2022 zijn de ESMA Richtsnoeren betreffende publicitaire mededelingen van kracht geworden.

Wie?

De ESMA Richtsnoeren hebben een breed toepassingsbereik:

  • De regels zijn van toepassing op alle vergunninghoudende beheerders van abi’s en icbe’s, en daarnaast ook op elke abi die is opgezet als EuVECA. EuSEF, ELTIF of MMF.
  • De regels zijn van toepassing op alle zogenoemde publicitaire uitingen. Dat begrip is niet beperkt tot publieke marketingcampagnes. Het uitbrengen van investor presentations of fact sheets valt er bijvoorbeeld ook onder.

Wat?

De ESMA Richtsnoeren bevatten zo’n 50 aanwijzingen die in acht genomen moeten worden bij het uitbrengen van een uiting. Deze aanwijzingen liggen op het gebied van:

  • Het herkenbaar maken van een uiting als publicitaire mededeling. Zo is het verplicht een disclaimer op te nemen, die niet in een voetnoot of op de laatste pagina van een presentatie mag worden gezet.
  • Het verstrekken van informatie over risico’s en voordelen. De ESMA Richtsnoeren geven hier bijvoorbeeld aan dat niet mag worden volstaan met een verwijzing naar een ander document waarin risico’s worden beschreven.
  • Het waarborgen van correcte, duidelijke en niet-misleidende uitingen. De ESMA Richtsnoeren geven hier onder meer aan dat in de communicatie moet worden afgezien van al te optimistische bewoordingen, zoals ‘het beste fonds’, of bewoordingen waarmee risico’s worden afgezwakt zoals ‘veilige belegging’ of ‘moeiteloos rendement’.
  • Het verstrekken van informatie over kosten. Belangrijk hierbij is dat als in de uiting wordt verwezen naar de kosten voor het kopen, aanhouden, omzetten of verkopen van een belang in een fonds (zoals een verwijzing naar de management fee), een toelichting moet worden opgenomen om beleggers inzicht te geven in de totale impact van de kosten op het bedrag van hun belegging en op het verwachte rendement.
  • Het verstrekken van informatie over rendement. Het gaat hier om veel gedetailleerde regels wanneer historische rendementen worden genoemd (al dan niet gesimuleerd) of prognoses worden gegeven.
  • Het verstrekken van informatie over duurzaamheidsaspecten. Zo wordt door ESMA, opvallend genoeg maar naar onze mening ook terecht, voorgeschreven dat wanneer wordt verwezen naar de duurzaamheidsaspecten van het gepromote fonds,  in de publicitaire mededeling moet worden aangegeven dat bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds.

 

De ESMA Richtsnoeren zijn een stuk omvangrijker dan de Nederlandse reclameregels uit voornamelijk het Bgfo en het Nrgfo. Deze nationale regels, maar ook de regels uit de Europese Prospectusverordening, blijven overigens bestaan naast de ESMA Richtsnoeren. Er zijn overeenkomsten tussen de ESMA Richtsnoeren en de nationale regels, maar ook een paar verschillen. Het opstellen van een commerciële uiting voor potentiële beleggers en/of bestaande beleggers is er daarom niet makkelijker op geworden.

To do’s voor fondsbeheerders

Fondsbeheerders moeten commerciële uitingen die zij vanaf nu uitbrengen toetsen aan de ESMA Richtsnoeren en daarmee in overeenstemming brengen. Finnius kan assisteren door het beantwoorden van specifieke vragen over de uitleg van een bepaalde regel of het beoordelen van een specifieke uiting in het licht van de toepasselijke regels. Ook kunnen wij u een praktische tool bieden, die u in de gelegenheid stelt zelf commerciële uitingen conform de regels op te stellen of te checken.